Vedtekter

VEDTEKTER FOR SPYDEBERG HISTORIELAG

§ 1 LAGETS FORMÅL skal være:

 1. å fremme det alminnelige historiske og kulturelle vernearbeid i Spydeberg kommune.
 2. å arbeide for å vekke interesse for bygdas historie og kultur, liv og virke gjennom tidene.
 3. å verne om og fysisk ta vare på det som innenfor lagets virkeområde finnes av historiske og kulturelle verdier.
 4. som eier av Spydeberg Bygdetun og Oppgangssaga på Mørk ta ansvar for drift, vedlikehold og registrering av samlingens hus og gjenstander. Det samme gjelder for annen eiendom, anlegg og gjenstander tilknyttet Spydeberg Historielag.

Historielaget skal samarbeide med kommunale myndigheter, lag, foreninger og andre instanser som er interessert i å ta vare på og formidle historiske og kulturelle verdier.

Historielaget skal være tilknyttet Østfold Historielag, som er lokallagenes fylkeslag.

§ 2 MEDLEMSKAP

Som medlem opptas den som støtter lagets formål og betaler den kontingent som fastsettes av årsmøtet.

Personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats til fremme av Spydeberg Historielags virkeområde, kan etter enstemmig innstilling fra styret innvelges som æresmedlemmer ved beslutning av årsmøtet.

§ 3 ORGANER

Spydeberg Historielags organer er årsmøtet og styret.

§ 4 STYRETS SAMMENSETNING

Laget ledes av et styre på 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges ved skriftlig valg av årsmøtet. Funksjonstiden er 1 år for leder og 2 år for de øvrige medlemmer. Hvert år er 2 medlemmer av styret på valg. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant sine medlemmer.

Det velges 3 vararepresentanter til styret i nummerorden.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer herav styrets leder eller nestleder er til stede.

Ved stemmelikhet er lederens/nestlederens stemme utslagsgivende.

Spydeberg kommune oppnevner ett medlem med vararepresentant for 2 år av gangen til å tiltre Spydeberg Historielags styre.

§ 5 STYRETS OPPGAVER

 • Lede og koordinere virksomheten i Spydeberg Historielag
 • Utarbeide årlig budsjett
 • Utarbeide årsplaner og rullerende langtidsplaner
 • Legge fram historielagets årsberetning og regnskap
 • Forberede og avgi innstilling om enhver sak som legges fram for årsmøtet

Det utarbeides referat fra styremøtene som sendes styremedlemmer og vararepresentanter.

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg for særskilte oppdrag og fastsette instruks for disse. De faste medlemmene av disse utvalgene presenteres i styrets årsmelding. Utvalgene kan selv knytte til seg ekstra mannskap etter behov.

§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Det innkalles til årsmøtet med minst 1 måneds varsel. Møtet innkalles av styret. Sakspapirer til årsmøtet skal være historielagets medlemmer i hende senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 • Styrets beretning for siste kalenderår
 • Revidert regnskap for siste kalenderår
 • Forslag til budsjett for inneværende år
 • Fastsettelse av kontingent for inneværende år
 • Følgende velges:

1. Leder

2. To styremedlemmer for 2 år

3. Tre vararepresentanter i nummerorden til styret for 1 år

4. To revisorer for 1 år

5. Tre medlemmer til valgkomité. Minst 1 medlem går ut hvert år

Valg av leder og styremedlemmer skal foretas ved skriftlig votering.

Lederen velges ved særskilt valg. Ved valg av leder og styremedlemmer kreves absolutt flertall. Det betyr at forslaget må oppnå mer enn halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Styret konstituerer seg selv

6. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende 14 dager innen fastsatt årsmøtedato.

7. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller hvis halvparten av medlemmene eller 2/3 av et ordinært årsmøte krever det. Innkalling skjer ved annonse i lokalpressen med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 7 Spydeberg Historielags eiendeler må ikke selges eller byttes bort uten Spydeberg Historielags enstemmige styrebeslutning.

§ 8 Vedtektsendringer skal skje på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de frammøtte.

§ 9 En eventuell oppløsning av Spydeberg Historielag skal behandles som vedtektforslag, men må vedtas på 2 hverandre følgende møter for å være gyldig.

Ved en eventuell oppløsning, vil lagets eiendeler og museets samlinger og bebyggelse tilfalle Spydeberg kommune.

_________________________

Vedtatt på årsmøtet 16.3.1994

Årsmøtet 19.3. 1996 foretok en vedtektsendring under §6, punkt 5 (nytt punkt)